דיני עבודה

הוצאות נסיעה לעבודה
זכותו של העובד לקבלת החזר הוצאות נסיעה לעבודה
בהוצאות הנסיעה ליום של העובד לעבודה. על-פי ההסכם, הוצאות הנסיעה יקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס חופשי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו אם קיים כזה.  .
עובד המוסע לעבודה על ידי המעביד או מטעמו, או עובד שנעדר מעבודתו, לא יהא זכאי
להחזר הוצאות נסיעה.

דמי הבראה

מחיר יום הבראה למגזר הפרטי  החל מיום 1.7.2011 יהיה 365₪ לכל יום הבראה.

מספר ימי הבראה לתשלום במגזר הפרטי  

שנות ותק

מספר ימי הבראה

עובד בנסיון ולא יותר משנה אחת

5

שנה 2 עד 3

6

שנה 4 עד 10

7

שנה 11 עד 15

8

שנה 16 עד 19

9

שנה 20 ואילך

10

נציין כי עובד שלא השלים שנת עבודה אחת,  לא יהיה זכאי לתשלום דמי הבראה.

ימי  חופשה

 וותק בשנים

עבודה  6 ימים בשבוע

5 ימים בשבוע

 משנה עד 4 שנים

12

10

 חמש שנים

 14

12

 שש שנים

 16

14

 שבע שנים

 18

15

 שמונה שנים

 19

16

 תשע שנים

 20

17

 עשר שנים

 21

18

 אחת עשרה

 22

19

 שתים עשרה

 23

20

 שלוש עשרה+

 24

20

דמי מחלה
עובד שחלה ונעדר מן העבודה והציג תעודה רפואית, זכאי לתשלום חלק משכרו בעד ימי המחלה.ככלל,מדובר בזכאות של עד 18 יום לשנה (יום וחצי לחודש ) עם אפשרות צבירה של עד 90 יום לכל היותר.

 התשלום בעד ימי המחלה הוא חלקי ,כמפורט להלן:
 יום ראשון - אין תשלום.
 יום שני ושלישי - % 37.5 משכר העבודה.
 יום רביעי ואילך -% 75 משכר העבודה.

פיצויי-פיטורים,  

 הזכות לפיצויי פיטורין ,   מי שעבד שנה אחת ברציפות - ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות - אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי-פיטורים.

 שיעור הפיצויים

 שיעורם של פיצויי הפיטורים הוא: שכר חודש אחד לכל שנת עבודה בעובד במשכורת אצל מעביד, או באותו מקום עבודה, ושכר שבועיים לכל שנת עבודה בעובד בשכר כאמור; חלק של שנה שלאחר שנת עבודה מזכה את העובד בפיצויים יחסיים, ולגבי עובד עונתי - חלק של השנה מזכה אותו בפיצויים יחסיים אף אם תקופות עבודתו אינן מצטרפות לשנה. לעניין זה, "עובד במשכורת" - עובד שעיקר גמול עבודתו, משתלם על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר; "עובד בשכר" - עובד שאינו עובד במשכורת.

החזר מס

ניתן לבקש החזר מס עד שש שנים אחורה. החזר ניתן לקבל רק אם שולם מס ביתר, מאחת האפשריות הבאות:

   עבודה בשני מקומות (או יותר) בו זמנית. 

  מעבר של מקום עבודה בשש השנים האחרונות במהלך שנת מס.  

  אי השתכרות   זמנית במהלך  שנת מס.  

  הפקדה באופן עצמאי שלא דרך המשכורת (לך/לבן הזוג/לילדים או להורים), לקופת גמל ו/או ביטוח חיים. 

     תרומה  למוסדות ציבוריים מוכרים בסכום העולה  על 380 ש"ח לשנה.

    דמי אבטלה ו/או דמי לידה מביטוח לאומי.

      משפחה חד הורית או תשלום מזונות.  

     עולה חדש או חייל/ת משוחרר/ת.  

    חופשת לידה במהלך שנת מס.

     מגורים בישוב ספר.  

     תשלום לצורך השתלמויות ולימודים מקצועיים.

 תרומה להנצחת זכרו של חייל בן משפחתך שנספה במערכה. 

     הוצאות החזקת קרוב משפחה במוסד רפואי.

  הוצאות מוכרות לצורך יצור הכנסה כגון תשלום עבור שירותי ראית חשבון.

הערה תתכן אפשרות  שאחד מן האפשרות הללו תגרום לתשלום מס באחת השנים, על כן יש להיוועץ במשרדנו לבדיקה מקיפה של החזר המס.

מבנה עסקי

יחיד- מבנה של יחיד הוא צורת הפעילות הפשוטה ביותר.קיימת זהות משפטית בין העסק ובעליו לעניין חוקי המס השונים: היחיד   הוא נישום לענין מס הכנסה,עוסק לענין מע"מ ומבוטח לענין ביטוח לאומי.  

    שותפות- מבנה של שותפות הוא מעין מכפלה של יחידים. הקמת שותפות אינה יוצרת יישות משפטית חדשה. הגוף היחיד המתייחס   לשותפות כאל גוף בר חיוב הוא מע"מ,אשר פותח לשותפות תיק עוסק. מס הכנסה וביטוח לאומי מתייחסים לכל אחד ממרכיבי  השותפות כאל גוף בר חיוב.  

    חברה- חברה היא ישות משפטית נפרדת מבעליה.מספר בעלי המניות אחד ומעלה,

    עמותה-  מוסד שלא למטרות רווח המהווה מכשיר להגשמת מטרות שאין בהן כדי להגשים שאיפות חומריות אלא כדי להיטיב את מציאות חייהן של קבוצות אוכלוסייה שונות. שבעה  מייסדים , מוסדות העמותה, ועד, ועדת ביקורת.החברים בועדות אינם יכולים לקבל שכר.

עמותה יכולה לפנות לנציבות מס הכנסה בכדי שיתיר ניכוי תרומות לטובת העמותה לפי סעיף 46.פעילות העמותה שאינה למטרת רווח פטורה ממס ומע"מ.

 

הצהרת הון 

הצהרת הון נועדה לתת למס הכנסה מידע על מצב הנכסים בניכוי ההתחייבויות של אדם ליום מסוים. הדיווח כולל את כל נכסי התא המשפחתי כולל בת הזוג והילדים עד גיל 18 ובמקרים מסוימים שנקבעו בפסיקה, כולל אף בני משפחה נוספים אשר מקיימים יחד משק בית משותף.

 

 המידע ניתן לא רק לגבי הנכסים העסקיים, אלא גם ובעיקר לגבי הנכסים הפרטיים, כגון, שווי בית המגורים, שווי המכוניות, העו"ש, החסכונות וקרנות הגמל בבנק, שווי הריהוט ומכשירי החשמל בבית המגורים ועוד.

 

מתוך סך הנכסים יש להפחית את ההתחייבויות העסקיות והפרטיות הקיימות ליום הצהרת ההון. כגון, יתרות חובה בבנקים והלוואות ומשכנתאות. היתרה נטו מהווה את סך ההון ליום הצהרת הון.

 

השוואת הון

הצהרת ההון נועדה לשקף את מצב ההון של התא המשפחתי ליום מסוים, דבר שיאפשר בעתיד, לאחר שהתא המשפחתי יידרש להכין הצהרת הון נוספת, את בדיקת ההכנסות שדווחו למס הכנסה בתקופה שבין שתי הצהרת ההון.